Abstrakty přednášek

Na co konkrétně se můžete těšit?

Co je náplní jednotlivých přednášek?

Genderová dysforie jako bio-psycho-sociální problém v rodině a ve společnosti

MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková (Liberec)

Není žádným tajemstvím, že naděje, které v r. 1977 vkládal do své bio-psycho-sociální teorie nemoci a zdraví její autor G. Engel, se nenaplnily. Drtivá většina výzkumu i léčby probíhá na základě poznatků získaných převážně v biologické vrstvě naší reality. Od sedmdesátých let došlo v biomedicíně k ohromnému rozvoji, takže si organizátoři zdravotnických systémů si ani nemuseli všimnout, že jsme šanci na rozšíření bio-psycho-sociálního pohledu na nemoc v medicíně minuli. Znovu nás na naši chybu začal upozorňovat značný nárůst pacientů s medicínsky nevysvětlenými symptomy (MUS). Ani to nestačilo. V posledních letech jsme konfrontovaní s ještě křiklavějším nástupem dospívajících s genderovou dysforií (GID) nebo s rychlou gender dysforií (RGID). Počty emočně nestabilních adolescentů, kteří nacházejí problematickou úlevu v sebepoškozování a mezi vrstevníky v ujišťování, že se narodili do špatného těla, narostly za posledních deset let o 1000-4000% (podle různých zdrojů). Zdravotnická veřejnost začala zoufale hledat zdroje i možnosti léčby tam, kde dosud hledala: v biologickém aparátu a v jeho operativním a hormonálním ovlivňování. Přibývající počty žalob ze strany takto „léčených“ pacientů nás varují. Máloco je bio-psycho-sociálně podmíněné tak, jako právě sexuální identita. Na otázky, kdo jsem, jak mě vidí ostatní, jak naplním svůj život s tou výbavou, kterou jsem vrozeně dostal(la), ve světě, do kterého jsem se narodil(la), nelze odpovídat jen biologickými zásahy. Bude vědecká medicína tentokrát schopná zvednout zrak od biologických zkoumání a rozšířit zorné pole o psycho-sociální kontext vývoje adolescenta? A tedy o pohled na bio-psycho-sociální organizmus rodiny a o porozumění hlubinné dynamiky rodinných vztahů a jejích zákonitostí? Bez spolupráce s nelékařskými obory se medicína v tomto případě neobejde.

Na přednášku o našich zkušenostech s rodinami, které se potýkají s genderovou dysforií svých adolescentů, navážeme workshopem. Na ten zveme kolegy všech oborů, kteří podobně jako my hledají optimální léčebné postupy pro tyto emočně nestabilní adolescenty.

Historie a význam pojmů stres a adaptace v kontextu psychosomatické péče

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (Praha)

První část přednášky bude pokusem o věcný a historický přehled různých významů pojmů stres a adaptace. V kontextu psychosomatické péče v prvním kroku obvykle usilujeme o identifikaci zátěžových, často i konfliktních situací, pacientem často ne plně uvědomovaných, které by mohly souviset s obtížemi, se kterými pacient přichází. V dalším kroku pak hledáme cesty, jak pacientovi pomoci, aby své vnitřní i vnější konflikty řešil lépe a účinněji.

Stres a adaptace v psychosomatice

Doc. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D. (Praha)

Současný stres se dle mého názoru stupňuje tím , že se neustále vzdalujeme přirozenému způsobu života, spontánnímu a autentickému reagování na nejrůznější psychosociální situace (odtud název civilisační nemoci). Dnešní doba klade stále větší nároky na výkonnost, k čemuž neblahým způsobem nahrává i naše vlastní narcistická motivace, totiž snaha se prezentovat, být viděn v našem globalizovaném světě, mít pocit sebepůsobnosti a hrdosti. Žít důstojně se zdá být důležitější nežli blahobyt. Do psychoterapie přichází stále více i mladých lidí s nedostatkem sebedůvěry a sebevědomí, ba s pocitem deficity vlastní identity. Na jedné straně je to pochopitelné, na druhé straně se občas ptám, zdali si nedělají stres sami. Neustálé zabývání se vlastním egem jde často na úkor zájmu o budování vztahů k ostatním lidem.

Druhým důvodem přibývajícího stresu je často přezíravá dlouhodobá frustrace z nedostatku opory, ochrany (Havlovské lásky a pravdy) mezi lidmi, tudíž opět stres, jen někdy vyplave tato potřeba s nebývalou silou na povrch, često u jedinců, kteří byli příliš alternativně (ne)vychováváni.

Přizpůsobení se zátěžové situaci je sice často obdivuhodné, jak člověk manipuluje svůj vnitřek, např. když vytěsní přirozenou, např. agresivní reakci až do tělesné sféry a vyhne se tak konfliktu, což je však i smutné, pomyslíme-li na to, že pak určitou část svého emocionálního života nežije. Na druhé straně zachránil tento způsob adaptace křehkou dětskou homeostázu, čímž není snadné se této adaptace vzdát. Jeden ze zakladatelů psychosomatiky Viktor v. Weizsäcker tvrdil, že psychosomatické příznaky vznikají na místě nežitého života a nevykonaného činu. To je opět stresová situace, a její potlačení stres a s ním spojené napětí jen stupňuje.

Z toho logicky vyplývá, že optimální adaptace na stres je rozeznání a řešení stresové situace. Motivovat k tomu může psychoterapie. Tím, i prvními kroky na této cestě, jež by se měly udát ve vztahu pacient – terapeut se zabývá celá přednáška.

Biologické, psycho-sociální a spirituální determinanty psychosomatických obtíží

Mgr. Radka Žídková, Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D. (Olomouc)

Příspěvek představí práci Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, který se na danou problematiku zaměřuje už od roku 2011. V kontextu aktuálně probíhajícího výzkumu zaměřeného na výskyt dlouhodobých onemocnění a psychosomatických obtíží bude speciální pozornost věnována konkrétním faktorům, které k těmto obtížím mohou přispívat (např. stres, vysoká citlivost či nadměrné prožívání hanby a viny) nebo naopak působit protektivně (např. spiritualita). Zároveň bude prezentován způsob měření stresu využíván na OUSHI jak pro vědecké účely, tak pro komerční využití.

Někdo to rád studené: stres na letní expedici do Antarktidy

Mgr. Lucie Ráčková (Brno)

Antarktida – největrnější, nejchladnější, nejsušší a pátý největší kontinent. Od civilizace je izolovaná nejenom oceánem, ale také omezeným satelitním pokrytím i komplikovanou dopravní logistikou. Slouží výhradně k mírovým účelům, vědecké spolupráci a ochraně životního prostředí. Nikdo zde nemá trvalý pobyt. Ale v létě sem zamíří zhruba 4000 vědců a techniků. Jedním z míst, kam expedice polárníků míří, je i Česká stanice Johana G. Mendela. Na ostrově Jamese Rosse funguje již 15 let. V letní sezóně 2021/22 zde proběhlo první rozsáhlejší měření psychických, fyziologických a kognitivních funkcí 16 polárníků se zaměřením na sledování projevů stresu. Jaká byla skupina polárníků z hlediska osobnosti? Jak vnímali pobyt na úrovni vnitřní i týmové? Jaký názor měli na prožívání stresu a izolace během expedice? Jak se s nimi vyrovnávali? A jak reflektovali návrat do válečné Evropy? To vše se dozvíte na přednášce: Někdo to rád studené.

Psychoterapie u psychosomatických potíží: Co přinesl výzkum?

Doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (Brno)

Přestože dosavadní studie ukazují, že psychoterapie je účinnou metodou léčby psychosomatických potíží, nedosahuje u nich stejné účinnosti jako např. u deprese a dalších duševních potíží. Nabízí se proto otázka, co a jak konkrétně v psychoterapii psychosomatických potíží funguje. V našem příspěvku shrneme poznatky získané během řešení tříletého projektu Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy (GA18-08512S). Shrneme (1) zjištění týkající se efektivity terapie v různých oblastech života klientů (somatické symptomy, depresivita, úzkost, duševní pohoda ad.), (2) poznatky o mechanismech, které pravděpodobně stojí za terapeutickou změnou, a také (3) zkušenost samotných klientů zpětně zachycenou pomocí katamnestických rozhovorů. Využijeme přitom data od 290 klientů, kteří absolvovali komplexní terapeutický program na bázi denního stacionáře v sedmi zdravotnických zařízeních v ČR.

Funkce fyzioterapie v rozšířeném poli psychosomatiky

Mgr. Jana Týkalová, Bc. Jitka Vanclová (Dobřichovice)

Fyzioterapie je komplexním a celistvým oborem. Přesto stále častěji přestává odolávat tlaku na vznik úzce zaměřených specializací. Pokud náš profesní pohled zaměříme úzce, stáváme se ještě specializovanějšími specialisty na ještě menší část těla. Avšak tím se vzdáváme možnosti vidět celek i souvislosti obtíží. A právě touha vidět člověka a jeho příběh celý nebo alespoň v jeho důležitých souvislostech je velmi cenným pohledem, pokud se pustíme do fyzioterapeutické práce v rozšířeném poli psychosomatiky.

Přístup Fyzioterapie funkce je způsob přemýšlení, který je založen na pochopení vztahů, vazeb a souvislostí, které můžeme číst z těla pacienta. Vše, co v životě děláme, jakým procesem procházíme a jak se sebou zacházíme nás tvaruje.

Jedním z vnitřních procesů je i těhotenství. Rády bychom v přednášce ukázaly, jakým způsobem můžeme v kontextu Fyzioterapie funkce přemýšlet a pracovat ve fyzioterapii těhotných žen. Už během těhotenství jsou nenarozenému dítěti dávány tělem matky prostor a hranice. Toto období je přitom časem, kdy jsou fyzické hranice i prostor pro dítě a matku tak společné, jak jen mohou být. Nenarozené dítě v tomto ovlivňuje matku a matka dítě. Krásné je, když se shodnou a dokáží se vzájemně vyladit. V přednášce bude představeno, jak z pohledu fyzioterapeuta pracujícího v souladu s FF můžeme shodě a vylaďování pomoci. V přednášce Vám nabídneme vhled do přístupu Fyzioterapie funkce. Současně Vám představíme naši fyzioterapeutickou práci v rozšířeném poli psychosomatiky, kterou už řadu let nabízíme našim pacientům v Centrech komplexní péče Dobřichovice, Roseta a Sámova.

Kolik času je potřeba k vyléčení psychosomatického pacienta a kolik k rozjezdu Psychosomatického centra

MUDr. Michaela Ročňová (Praha)

Obsahem mého sdělení je zamyšlení nad paralelou tvorby nového týmového psychosomatického pracoviště a léčbou psychosomatického pacienta. Obojí je cesta, proces, který není krátký ani ne něj neexistuje přesný návod. Pokud chceme uspět, musíme se stále rozhlížet, hledat a zhodnocovat svoje kroky, dívat se, v jakém bodě se nacházíme a kam se chceme dál posunout. Co je náš cíl. Dobrou příležitostí na této cestě je psychosomatická konference v Olomouci a výzva podělit se o svoje zkušenosti, která mě nutí se zastavit u tématu a více se mu teoreticky věnovat. Těším se na sdílení svých zkušeností s vámi.

Přínosy a úskalí mezioborové spolupráce - zkušenosti z Nizozemí

MUDr. Kateřina Košťálová (Nizozemsko)

Zajímá vás jaké to je, když je spolupráce mezi obory i zdravotnickými zařízeními zavedenou normou? Co vše je možné, když je péče podpořena komunikací a z toho vyplývající spoluprací? Pojďme společně nahlédnout pod pokličku nizozemského zdravotnictví.

K fenoménu „počátku“

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (Praha)

Počátek a začátek ve fenomenologii. Rozhovor se slovy a beze slov – mluvení a říkání. Počátek "počátkuje", začátek je příčinou. Úloha počátku v daseinsanalýze. Heideggerova kniha: "Das Ereignis" jako základ pro obsah mého příspěvku.

Narativní medicína; inspirace pro českou psychosomatiku?

MUDr. David Skorunka, Ph.D. (Hradec Králové)

Biomedicínský model byl v minulých desetiletích kritizován z různých pozic a v souvislosti s vývojem v různých oblastech poznání. Jedním z inspirativních vlivů byl a stále je tzv. narativní obrat, který kromě humanitních a společenských věd obohatil o něco později i medicínu. Podobně jako bio-psycho-sociální model i narativní medicína zdůrazňuje význam subjektivní zkušenosti pacienta, komunikaci mezi zdravotníky a nemocnými, a v neposlední řadě širší kontext stonání, zdraví a  emoci. V příspěvku uvedeme hlavní východiska narativní medicíny, jak se rozvinula zejména v anglicky mluvících zemích. Dále představíme koncept narativní citlivosti a zmíníme výsledky nedávného explorativního výzkumu narativní citlivosti u studentů medicíny. V závěru příspěvku se krátce zamyslíme nad tím, jak narativní citlivost jako součást komplexních komunikačních dovedností rozvíjet u budoucích a začínajících lékařů.

Vnímání hranic těla a stres

Mgr. Miloš Mauer (Praha)

Jedním z důležitých předpokladů pro zvládnutí stresu je dát mu mu určitý tvar. Samotné zpracovávání tvaru je tvořivou prací, tvar představuje uchopitelnost, která následně vede k většímu pocitu jistoty, kompetence, vybízí k imaginaci, k promýšlení konkrétních kroků. Určitý tvar představuje slovo, pojmenování situace, popř. uchopení jejího smyslu. Tvar představuje také nádoba, kontejner, který můžeme prožívat vně sebe, v případě, kdy nás drží něco vnějšího, jsou to rituály, kultura, emoční podpora blízkých, kontejnování terapeuta. Tvarem je pak také tělo, dává prožitku konkrétní, hmotnou podobu. Příspěvek se bude věnovat tomu aspektu utrpení, které souvisí s potížemi propojit obsah prožitku a tělesný tvar, kdy nedochází k řešení problému somatizací, ale určitým specifickým chováním. Tento fenomén bude popsán na příkladech z beletrie a filmu, následně z kazuistických příkladů, zvláštní pozornost pak bude věnována masochistickému aspektu a psychosomatice úrazů (zkušenosti autora z práce na Klinice popáleninové medicíny FNKV Praha). Budou uvedeny možnosti psychoterapeutické práce v tomto ohledu, např. práce s Groundingem (Biosyntéza), s tím související „psychohygiena padání“, techniky zvědomování hranic těla. Budou uvedeny také příklady, jak lze toto zpracovávat na kulturní, společenské úrovni – náboženské rituály spojené s výrazným tělesným aspektem, festivaly tvrdé hudby, úvahy novináře M. M. Šimečky o prožívání sportu, výzkum zkoumající důležitost komplexního pohybu u dětí jako prevence úzkostných poruch a další.