Řečníci

Čí slova vás budou konferencí provázet?

MUDr. Vladislav Chvála

MUDr. Vladislav Chvála (1952) absolvoval LF UK, atestoval z gynekologie, porodnictví a sexuologie, má vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializaci v systematické psychoterapii IPVZ, specializaci v psychosomatické medicíně IPVZ, nástavbovou atestaci z psychosomatické medicíny (2016). Dále absolvoval kurzy v ericksonovské hypnoterapii, je lektorem a supervizorem rodinné terapie Institutu rodinné terapie a systemických studií Praha, absolvoval kurz práce s tělem dle dr. Schmidta, výcvik supervizorů u Julie Hewson.

Začínal jako gynekolog a porodník, později sexuolog a psychoterapeut specializovaný na rodinnou terapii a psychosomatickou medicínu. Založil Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci a od r.1989 vede zdejší tým lékařů, psychologů a rehabilitačních pracovníků. Prosazuje rodinnou terapii do zdravotnictví, především na poli psychosomatické medicíny. Společně s Ludmilou Trapkovou založili Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS), ve kterém vedou výcvik systemické rodinné terapie orientovaný na narativní terapii modifikovanou vlastním konceptem, ve kterém je rodina chápána jako sociální děloha, a separace přirovnávána k sociálnímu porodu. Je lektorem, supervizorem a organizátorem rodinné terapie v České republice. Člen Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a bývalý předseda výboru. Zakladatel a šéfredaktor Psychosomu, odborného časopisu psychosomatické medicíny.

PhDr. Ludmila Chválová Trapková

PhDr. Ludmila Chválová Trapková (1949) vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (obor tělesná výchova – matematika) a později též Filozofickou fakultu UK (jednooborovou psychologii).

Pracuje jako dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka v Praze a v Liberci. 0d 1975 na ambulanci dětské psychiatrie, od 1992 je v privátní praxi. Vyučuje rodinnou terapii a je supervizorkou v této metodě. Je spoluzakladatelkou Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, v týmu vedoucích čtyřletého Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch schváleného pro zdravotnictví.

Pracovala ve výboru Společnosti psychosomatické medicíny (SPM JEP). Je členkou Psychiatrické společnosti JEP, Society of Family Therapy (SOFT), Českého institutu pro supervizi (ČIS) a mimořádnou členkou České společnosti psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP).

Spolu s MUDr. V. Chválou napsali knihy Rodinná terapie psychosomatických poruch (Rodina jako sociální děloha) (Portál, 2004, 2017), Rodinná terapie a teorie Jin-jangu (Portál, 2008, 2016) a rozhovor s P. Louckou Žena a muž v rodině (Vyšehrad, 2014).

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., (1944) absolvoval FVL UK, atestoval z vnitřního lékařství a z psychiatrie. Ve Výzkumném ústavu psychiatrickém se zabýval psychoterapií a psychosomatikou (1975–1985). Od r. 1990 se věnuje lékařské etice, zakládal Ústav lékařské etiky a ošetřovatelství (UK Praha), dosud je na 1. LF UK členem oborové rady. Od r. 1990 je psychoterapeutem Střediska psychoterapeutických služeb Břehová v Praze 1. Je zakládajícím členem a tréninkovým terapeutem ČSPAP. Od r. 2006 vyučuje etiku na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednáší na domácích i zahraničních konferencích na témata lékařské etiky a psychosomatiky. Je autorem četných publikací na daná témata.

Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. (1943) psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut, absolvoval FVL UK Praha v r.1967, pracoval na chirurgickém, ortopedickém a interním oddělení KNsP Č. Budějovice, a od r. 1970 v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice až do emigrace r.1977. V r.1973 atestoval z psychiatrie. Druhá atestace mu nebyla z politických důvodů umožněna /byl předsedou Klubu angažovaných nestraníků (KAN) v Jihočeském kraji v r. 1968/, stejně tak i dosažení titulu CSc, ač složil všechny potřebné zkoušky. Vzhledem k zaměstnání na psychiatrii mu bylo povoleno dálkové studium psychologie na FF KU Praha, které ukončil r. 1976. Od r. 1972 do r. 1977 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, jakož i výcvik v hypnóze a autogenním tréninku.

Na základě zájmu o psychoterapii a psychosomatiku si vybral pro svou emigraci SRN, s hustou sítí psychosomatických klinik a léčeben. Pracoval v Brémách na klinice Dr Heines pro neurologii, psychiatrii a psychoterapii, poté v Tiefenbrunnu u Göttingenu v akademické nemocnici pro psychogenní a psychosomatická onemocnění, dále na katedře psychoterapie a psychosomatiky universitní kliniky v Düsseldorfu, kde byl činný zčásti jako vědecký a z části pedagogický pracovník. Od r. 1986 do r. 1996 zastával místo primáře na psychosomatické klinice Alpenblick v Isny-Neutrauchburg, a posléze vedl až do r. 2006 oddělení pro anorexie, bulimie a těžké poruchy osobnosti na psychosomatické klinice Median v Berggieshübelu u Drážďan.

V SRN znovu absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii a pokračoval v psychoanalytickém výcviku, který ukončil r. 1986. Mimo to získal i kvalifikace vedoucího Balintovských skupin a supervisora pro individuální i skupinovou psychoterapii.

Po přestěhování do Bad Gottleuby rozšířil své pedagogické působení i na Českou republiku, kde vede komunitně-skupinový výcvik SUR, vyučuje na Pražské vysoké škole psychosociálních studií psychoterapii, psychopatologii, psychoanalýzu a psychosomatiku, a na Fakultě humanistických studií KU Praha psychosomatiku. Pravidelně přednáší na kongresech a konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu a v Rakousku.

Mgr. Radka Žídková

Autorka vystudovala molekulární biologii a genetiku na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Od roku 2019 studuje doktorský studijní program v oblasti veřejného zdraví na Univerzitě v Groningenu (Nizozemí) a na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době je vedoucí laboratoře na Institutu sociálního zdraví (OUSHI) UP, která je zaměřená na analýzu nejběžnějších biomarkerů souvisejících s lidským prožíváním a chováním.

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, PhD.

Autor je psycholog a psychoterapeut. Působí na Katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se zabývá zejména výzkumem psychoterapie. Koordinuje činnost Centra pro výzkum psychoterapie a publikoval řadu teoretických a výzkumných studií v českém i mezinárodním kontextu. Namátkou se vědecky věnoval metodě deep learningu či integraci v psychoterapii. V psychosomatickém kontextu pak sledování ůčinnosti psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy (tzv. MUS) formou multicentrické naturalistické studie.

Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D.

Autorka vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium v oblasti Sociální a spirituální determinanty zdraví absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) a na Universitě v Groningenu v Nizozemsku (double degree program). V současné době pracuje jako výzkumnice a akademický pracovník na Institutu sociálního zdraví (OUSHI) UP a jako pomocný supervizor studentů double degree programu. V rámci své výzkumné činnosti se zaměřuje na faktory související s veřejným zdravím. Zejména se jedná o následující témata:
1) Spiritualita a religiozita: jejich měření a vztah ke zdraví v různých kulturních kontextech;
2) Vysoká citlivost: fyziologické a psychologické koreláty;
3) Hanba a vina: socio-kulturní souvislosti, vztah ke zdraví. Kromě výzkumné činnosti se věnuje také psychoterapeutické práci.

Mgr. Bc. Lucie Ráčková

Je výzkumnicí v oboru Environmentální fyziologie a doktorandkou na ústavu RECETOX (Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, zal.1983) spadajícím pod Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Z autorčiných dosavadních vědeckých aktivit lze zmínit kupř. výzkum vztahu porodní hmotnosti s problematickým chováním v dětství či vztah mikroskopicky detekovatelného narušení metabolických procesů během mineralizace lidské skloviny ke stresovým událostem, které byly zažity a překonány v raných ontogenetických fázích. V posledních době se autorka zabývá trajektorií akutního a chronického stresu v izolačních experimentech. Experimentů se osobně účastnila v rámci nedávné výzkumné expedice na Antarktidu a dvou vesmírných analogových misí v jeskyních na Islandu a ve Španělsku. Součástí její výzkumné metodiky byly nejen rozhovory, dotazníky, kognitivní testy a běžné indikátory fyziologických funkcí, ale i inovativní metoda kterou vyvinul tým prof. Julie Dobrovolné na Masarykově Univerzitě a na jejímž základě byla vytvořena spin-off společnost Entrant s.r.o. Prototyp přístroje společnosti byl použit pro objektivní měření stresové reakce na základě fyziologických parametrů souvisejících s termodynamickými procesy v organismu, tedy zjednodušeně: měřit tok entropie mezi organismem a prostředím a od toho odvodit náročnost stresové reakce organismu vystaveného extrémním podmínkám a sociální izolaci.

Mgr. Jana Týkalová

Autorka vystudovala fyzioterapii, jednooborovou psychologii a specializační tříleté studium speciální pedagogiky. V r. 2002 společně s MUDr. Jenšovskou založila a vybudovala zařízení CKP Dobřichovice. Zdravotnické zařízení nabízí pacientům komplexní péči v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika. Společně s MUDr. Jenšovskou, Mgr.Holubcovou a dalšími kolegy založila další 2 zdravotnická zařízení, která nabízejí stejný přístup pacientům v Praze – CKP Roseta a CKP Sámova. V současnosti je ředitelkou CKP Dobřichovice a CKP Roseta v Praze. Mgr. Týkalová byla opakovaně členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. Je součástí týmu Nadačního fondu Karla Lewita, jehož posláním je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví.

Bc. Jitka Vanclová

Autorka je fyzioterapeutkou, svobodnou učitelkou přístupu Fyzioterapie funkce® a asistentkou na Klinických konzultacích Fyzioterapie funkce. Vystudovala FTVS UK, obor fyzioterapie. Ve své praxi pracuje funkčním přístupem, ctí celistvost, přemýšlí v souvislostech, rozvíjí optimální nastavení člověka ve svém vnitřním těle i vnějším prostředí. Věří ve smysluplnost mezioborové spolupráce. S Fyzioterapií funkce® se seznámila v roce 2005. Od té doby je tento přístup nedílnou součástí její práce s pacienty. Pět let asistovala Claře Lewitové během klinických konzultací a odborných kurzů. Dnes je samostatnou svobodnou učitelkou FF. Vyučuje kurzy ze série Fyzioterapie funkce, včetně aplikace tohoto přístupu ve fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu.

MUDr. Michaela Ročňová

Autorka je lékařka s praxí praktického lékaře, atestací z psychosomatiky a výcvikem v rodinné terapii. V letech 1995-1998 působila na interní klinice FN Motol. V současnosti provozuje ordinaci praktického lékaře pro dospělé (od r. 2005) a Psychosomatické centrum Praha (od r. 2017). Vyučuje odborné předměty na Střední zdravotní škole (1999-2004). Dále se věnuje přednáškové činnosti pro IPVZ a vystupuje na odborných kongresech v oboru psychosomatika. Je znovuzvolenou členkou výboru SPM ČLS JEP.

MUDr.Kateřina Košťálová

Autorka vystudovala všeobecné lékařství a následně se specializovala na praktické lékařství pro dospělé. Po atestaci a krátké praxi ve městě i na venkově odešla do Holandska, kde strávila posledních 13 let. Psychologie a propojení tělesného zdraví a psychiky je jejím dlouhodobým zájmem, a tak bylo přirozené, že se začala naplno věnovat psychosomatické medicíně. Díky práci na špičkové klinice zaměřené především na léčbu pacientů s chronickou bolestí a chronickým únavovým syndromem objevila kouzlo mezioborové spolupráce. To, co je z jejího úhlu pohledu na nizozemském zdravotnictví inspirativní, přináší do Čech.

Mgr. Jiří Macháček

Autor je klinický psycholog s profesní orientací na integrativní psychoterapii zaměřenou na tělo. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2007). Praktikoval na Dětské psychiatrické klinice v Motole, je mj. instruktorem outdoorových programů (Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.), pracuje v o. s. Baobab (sdružení pracující s lidmi s psychotickou zkušeností). V současnosti pracuje jako psycholog na Psychosomatické klinice Praha, Patočkova ul.

MUDr. Pavel Čech

Autor je neurolog a psychoterapeut. Vystudoval LF MU v Brně, atestoval z neurologie (I. a II. stupeň). Specializoval se na elektromyografii a sonografiii. Absolvoval výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch (Chvála,Trapková -Liberec), výcvik v Gestalt psychoterapii (Gestalt-dialog ) a výcvik v Katatymně -imaginativní psychoterapii (KIP). Přednáší na IPVZ v „Kurzu základní psychosomatické péče“. Je zakladatel a dosavadní ředitel Tulsia Clinic, multioborového psychosomatického zařízení v Praze. Od 13.9.22. je předsedou SPM SČL JEP.

MUDr. Alena Večeřová Procházková

Autorka je vzděláním psychiatr s funkční specializací v psychoterapii (2008), certifikací v psychosomatice (2017). Absolvovala sebezkušenostní výcvik SUR, (4. komunita Skálova institutu (2001) a výcvik v integrativní supervizi (2016), dále výcvik v biosyntetické psychoterapii (2018). V praxi se věnuje individuální terapii, vede výcvikové terapie a supervize. Kromě působení v psychiatrické ambulanci na Poliklinice Spořilov působí i jako lektorka ve výcviku psychoterapeutů (Skálův Institut, Český Institut biosyntézy), angažuje se ve výuce budoucích psychosomatiků, psychiatrů i v odborných přednáškách pro lékaře a pracovníky pomáhajících profesí v rámci kurzů pořádaných IPVZ, Remediem a dalšími odbornými společnostmi.

Mgr. Zuzana Vlčinská

Zuzana Vlčinská je lektorkou a autorkou prožitkového zpívání, muzikoložka a psychoterapeutka. Ve své práci spojuje hlas, hudbu, práci s tělem, emocemi a imaginací. Zajímají ji psychické a fyzické procesy související se zpěvem a hlasem. Spojení těla a psychiky ve zpěvu ji vede k psychosomatickému terapeutickému přístupu. Pro svou práci vyhledává zajímavé a prožitkově autentické lidové písně ze světa, kde zpívat své pocity bylo běžné. Pracuje také s jednotlivými zvuky a improvizací. Věří, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše a že píseň může fungovat jako lék.

MUDr. Soňa Juricová

Autorka po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně zahájila praxi na Interní klinice Krajské nemocnice Tomáše Bati. Postupně rozšířila svůj zájem o rehabilitaci a odtud přes tejpování a akupunkturu k psychosomatice. Stážovala na Praktisches Jahr an der Martin-Luther-Universität v Halle (Německo). Působila jako sekundární lékařka v Rehabilitačním centru Sponte Sua s.r.o. Zlín (2009-2017).Ve své ordinaci pracuje s pacientem komplexně – bio-psycho-sociálně. Při práci propojuje životní příběh pacienta s potížemi. Nabízí pacientovi, jak může porozumět svému tělu, svalovému napětí a bolestem, které ho obtěžují a omezují. Učí, jak být víc sám se sebou spokojený, jak vrátit do života emoce a spontaneitu. V současnosti působí jako rehabilitační lékař v privátním rehabilitačním a psychosomatickém zařízení REHACARE ve Zlíně.

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Anna Hogenová je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu a také Filosofickou fakultu University Karlovy. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky a na Husitské teologické fakultě UK, kde je vedoucí Katedry filosofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost, a filosofií sportu. Je docentkou (1992) a profesorkou (UP v Olomouci 2006) v oboru kinantropologie. Krom veřejných přednášek zaobývajících se filozofií (především jsoucnem), je taktéž autorkou knih "Bytí a rozumění"(2016) a "Starost o duši"(2009). Nedávno vydala knižní rozhovor s Michalem Slaninkou s názvem "Život z vlastního pramene"(2019).

MUDr. David Skorunka, PhD

Psychiatr a psychoterapeut/rodinný terapeut. Hlavními odbornými zájmy jsou problematika duševního zdraví a nemoci v bio-psycho-sociální perspektivě, psychosomatická medicína, psychoterapie a rodinné terapie v medicíně. Je absolventem Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze (1989-1995). Postgraduální studium v oboru sociální psychologie úspěšně zakončil v roce 2008 na Fakultě sociálních studií, Masarykovy Univerzity v Brně. Pracuje jako odborný asistent na Ústavu preventivního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Klinickou praxi provozuje v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí a občanským sdružením Péče o duševní zdraví. Během let 2006–2018 zde také působil jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici. Dále v letech 2015-2016 spolupracoval s dětským krizovým centrem NOMIA v Hradci Králové jako konzultant psychiatr/psychoterapeut. Je zároveň externím lektorem na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné a systemické terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci; Institut Virginie Satirové, Institut pro systemickou zkušenost Praha), Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ, Praha), sdruženími Narativ (Brno), Péče o duševní zdraví (Pardubice), CEDR (Ústí n. Orlicí) a Podané ruce (Brno). V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO). Jako hostující pedagog působil několikrát v zahraničí: Sigmund Freud University (Vídeň, Rakousko); University of Jÿvaskÿlla (Jÿvaskÿlla, Finsko); Östereichische Arbeitsgemeinschaft für systemische terapie und systemische studien (Vídeň, Rakousko). Je dlouholetým členem redakční rady časopisu Psychosom, dlouholetým členem redakční rady a nyní člen mezinárodního poradního sboru časopisu Psychoterapie, zároveň pak členem International Advisory Board zahraničních časopisů Contemporary Family Therapy a Journal of Systemic Therapies. JE v současnosti podruhé zvoleným člen výboru Společnosti pro psychosomatickou medicínu ČLS J.E.P. na pozici vědeckého sekretáře.

Mgr. Miloš Mauer

Autor vystudoval psychologii na FF UK v Praze (2005). Ještě za studií pracoval několik měsíců jako sanitář v PL Bohnice, dva roky jako asistent v institutu EEG Biofeedback v Praze pod vedením Dr. Tyla a dva roky jako terapeut v komunitě pro mladistvé klienty závislé na drogách (Alternativa – Praha Prosek). Po studiu pracoval na menší úvazek jako psycholog v oblasti prevence drog a šikany ve školství (o.s. Život bez závislostí), od r. 2005 pracuje ve zdravotnictví, do poloviny roku 2010 jako psycholog ve FNKV Praha na Klinice popáleninové medicíny. V letech 2011-2018 pracoval na poloviční úvazek ve Středisku komplexní psychoterapie Liberec, kde se převážně věnoval léčbě psychosomatických poruch, nyní pracuje v soukromé ambulanci.  Od r. 2006 je odborným asistentem na Ústavu etiky 3. LF. UK, vyučuje lékařskou etiku a komunikaci,  V této oblasti také publikuje, Tématu etiky se věnuje také v oblasti psychoterapie (člen etického kolegia ČAP, účast na etickém sympoziu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) ve Vídni 2/2018, přednášková činnost pro členy ČAP). Absolvoval 5ti letý psychoterapeutický psychosomaticky orientovaný výcvik v Biosyntéze.

Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut

Doc. MUDr. PhDr.
Jan Poněšický, Ph.D.

Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. (1943) psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut, absolvoval FVL UK Praha v r.1967, pracoval na chirurgickém, ortopedickém a interním oddělení KNsP Č. Budějovice, a od r. 1970 v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice až do emigrace r.1977. V r.1973 atestoval z psychiatrie. Druhá atestace mu nebyla z politických důvodů umožněna /byl předsedou Klubu angažovaných nestraníků (KAN) v Jihočeském kraji v r. 1968/, stejně tak i dosažení titulu CSc, ač složil všechny potřebné zkoušky. Vzhledem k zaměstnání na psychiatrii mu bylo povoleno dálkové studium psychologie na FF KU Praha, které ukončil r. 1976. Od r. 1972 do r. 1977 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, jakož i výcvik v hypnóze a autogenním tréninku.

Na základě zájmu o psychoterapii a psychosomatiku si vybral pro svou emigraci SRN, s hustou sítí psychosomatických klinik a léčeben. Pracoval v Brémách na klinice Dr Heines pro neurologii, psychiatrii a psychoterapii, poté v Tiefenbrunnu u Göttingenu v akademické nemocnici pro psychogenní a psychosomatická onemocnění, dále na katedře psychoterapie a psychosomatiky universitní kliniky v Düsseldorfu, kde byl činný zčásti jako vědecký a z části pedagogický pracovník. Od r. 1986 do r. 1996 zastával místo primáře na psychosomatické klinice Alpenblick v Isny-Neutrauchburg, a posléze vedl až do r. 2006 oddělení pro anorexie, bulimie a těžké poruchy osobnosti na psychosomatické klinice Median v Berggieshübelu u Drážďan.

V SRN znovu absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii a pokračoval v psychoanalytickém výcviku, který ukončil r. 1986. Mimo to získal i kvalifikace vedoucího Balintovských skupin a supervisora pro individuální i skupinovou psychoterapii.

Po přestěhování do Bad Gottleuby rozšířil své pedagogické působení i na Českou republiku, kde vede komunitně-skupinový výcvik SUR, vyučuje na Pražské vysoké škole psychosociálních studií psychoterapii, psychopatologii, psychoanalýzu a psychosomatiku, a na Fakultě humanistických studií KU Praha psychosomatiku. Pravidelně přednáší na kongresech a konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu a v Rakousku.